ระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นระบบการใช้บริการงานการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้แก่ (1) การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี (2) การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสาฯ ไว้ ณ สถานที่อื่น (3) แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารฯสูญหายหรือเสียหาย (4) การส่งมอบบัญชีและเอกสารฯ (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชี) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยใช้ Username, Password และ eMail เช่นเดียวกับระบบการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการใช้ Username, Password และ eMail ดังกล่าวให้ใช้แทนการลงลายมือชื่อ และไม่ต้องดำเนินการยื่นคำขอ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์อีก


เบราว์เซอร์ที่รองรับ
Internet Explorer 10, 11 บน Windows หรือ Google Chrome บน Windows

_Release 1.30.2 - 20190411-01_