คำแนะนำการใช้งานระบบ

ระบบการจัดทำฐานข้อมูลนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่


เป็นระบบงานสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจัดอบรมให้แก่นิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชีที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)

1. Webbrowser ที่แนะนำในการใช้งานกับระบบการจัดทำฐานข้อมูลนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Internet Explorer 10,11 และ Google Chrome บน windows
2. ลงทะเบียน เพื่อยื่นคำขอ Username และ Password ในการเข้าใช้ระบบ
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่ง Username และ Password ให้ทาง e-mail ของสถาบันฯ ที่ท่านระบุไว้ พร้อมทั้งท่านต้อง Login เพื่อเปิดใช้งานระบบครั้งแรก
4. สถาบันฯ ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้า (ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน) สู่ระบบการจัดทำฐานข้อมูลนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
5. ข้อมูลเอกสารแนบหรือไฟล์ที่จะนำเข้าระบบในรูปแบบสกุล .jpg .pdf และ .tiff
6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ก่อนการนำเข้าส่งข้อมูลในระบบ
_Release 1.26.0 - 20190404-01_